میزبانی ویندوز

هاست 250 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12.5
250 مگابایت
2 گیگا بایت
5 عدد
1 عدد
IIS 8.5
SQL 2012

هاست 500 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
500 مگابایت
5 گیگا بایت
5 عدد
2 عدد
IIS 8.5
SQL 2012

هاست 1000 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
1000 مگابایت
10 گیگا بایت
10 عدد
4 عدد
IIS 8.5
SQL 2012

هاست 2500 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
2500 مگابایت
20 گیگا بایت
10 عدد
5 عدد
IIS 8.5
SQL 2012

هاست 5000 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
5000 مگابایت
50 گیگا بایت
15 عدد
8 عدد
IIS 8.5
SQL 2012

هاست 10 گیگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
10 گیگا بایت
75 گیگا بایت
30 عدد
10 عدد
IIS 8.5
SQL 2012

هاست 20 گیگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
20 گیگا بایت
100 گیگا بایت
50 عدد
15 عدد
IIS 8.5
SQL 2012