گواهینامه دیجیتال

گواهینامه شخصی Wildcard

شرکت صادر کننده لهستان
تعداد دامنه  یک دامنه
صدور آنی دارد
پشتیبانی از دامنه IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین دارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد
آدرس بار سبز ندارد

گواهینامه شخصی

شرکت صادر کننده لهستان
تعداد دامنه  یک دامنه
صدور آنی دارد
پشتیبانی از دامنه IR دارد
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد
آدرس بار سبز ندارد

PositiveSSL Wildcard

شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه  یک دامنه
صدور آنی دارد
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین دارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد
آدرس بار سبز ندارد

PositiveSSL

شرکت صادر کننده آمریکا
تعداد دامنه  یک دامنه
صدور آنی دارد
پشتیبانی از دامنه IR ندارد
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد
آدرس بار سبز ندارد