میزبانی ویندوز

هاست ویندوزی 250 مگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 17.8
250 مگابایت
3 گیگابایت
1 عدد
5 عدد
5 عدد
1 عدد
نامحدود
IIS 8.5
SQL 2017

هاست ویندوزی 500 مگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 17.8
500 مگابایت
5 گیگابایت
1 عدد
10 عدد
10 عدد
1 عدد
نامحدود
IIS 8.5
SQL 2017

هاست ویندوزی 1 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 17.8
1 گیگابایت
10 گیگابایت
2 عدد
15 عدد
20 عدد
2 عدد
نامحدود
IIS 8.5
SQL 2017

هاست ویندوزی 2.5 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
2.5 گیگابایت
25 گیگابایت
3 عدد
20 عدد
30 عدد
4 عدد
نامحدود
IIS 8.5
SQL 2014

هاست ویندوزی 5 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
5 گیگابایت
50 گیگابایت
3 عدد
30 عدد
50 عدد
6 عدد
نامحدود
IIS 8.5
SQL 2014

هاست ویندوزی 10 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
10 گیگابایت
100 گیگابایت
4 عدد
نامحدود
نامحدود
8 عدد
نامحدود
IIS 8.5
SQL 2014

هاست ویندوزی 20 گیگابایت


پنل
فضا
ترافیک (ماهانه)
تعداد دامنه
تعداد زیردامنه
اکانت ایمیل
پایگاه داده
تعداد FTP
وب سرور
دیتابیس سرور

پلسک 12
20 گیگابایت
200 گیگابایت
4 عدد
نامحدود
نامحدود
10 عدد
نامحدود
IIS 8.5
SQL 2014